Enews213 總務處

出自KMU e-News

跳轉到: 導航, 搜索

高雄醫學大學e快報 第213期 總務處 最新消息


公告收件單位不詳之英文姓名名單

請本校同仁若有信件或包裹需寄至校方代轉時,請務必告知寄件者於寄件者欄位確實填寫收件人就讀之系(所)年級或服務之單位名稱,並註明服務單位之分機號碼或手機號碼,俾便即時通知領件。


單位不詳名單

序號 英文姓名
1 Cheng-Jou Yu(4)
2 Huei-Lan Lee(4)
3 Yuan-Jung Hsu(3)
4 Hsu-Chin Tu (3)
5 Yun-Ju Hung (3)
6 I-Chun Tai
7 Tsu-Ming Chien(2)
8 Hui-Yu Chin
9 Shin-Chuan Wang
10 Hsing-Zone Kao
11 Chang-Mien Hsu
12 Kuo-Sen Tseng


總務處網址:http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/home.phtml

(總務處廖怡惠提供,單位主管:洪純正總務長)


enews213